ว่าที่ร้อยตรี ดร.สัมฤทธิ์  พรหมพิทักษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
E-mail.com : sumrid222@hotmail.com
0834654518