นางอัมราภัสร์  จันทะแสงโรจน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
E-mail : Ummarapat1973@gmail.com
083-101-9135