ทำเนียบบุคลากร

 ดร.สมนึก  แซ่อึ้ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 


ดร.นพรัตน์  ใจสว่าง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
 
นางสุปราณี  แขมคำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  นายสำราญ  สงวนบุญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 

ดร.ลำใย  สายโงน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 

นางไพยวรรณ  มะโนรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 

ว่าที่ร้อยตรีชาตรี  ไชยโยธา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 

นายนพรัตน์  บุญหล้า

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 

 นางสาวธนิฏฐา นธีนาม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สัมฤทธิ์  พรหมพิทักษ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางอัมราภัสร์ จันทะแสงโรจน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
นางสาวอุษณีย์  ศรีคราม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/ssk2/thaneiyb-bukhlakr/S__3604505.jpgนางสาวกฤติยา  คำเพราะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศ