ทำเนียบบุคลากร

 
 
ดร.ชะอุ้ม  เชื้อทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 
 นายสำราญ  อุตสาหะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
  นางรุ่งนภา  ลัทธิมนต์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
 นายสนั่น  เมยท่าแค
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
ดร.สมนึก  แซ่อึ้ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
 ดร.นพรัตน์  ใจสว่าง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
 นายทรงพล  สมภาค
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
 นางสุปราณี  แขมคำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
 นายสำราญ  สงวนบุญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
 ดร.ลำใย  สายโงน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
 นายธีรภัทร์  ใยแสง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
 นายสัจจา  เจริญศรีเมือง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
 นางไพยวรรณ  ลุนลา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
 ว่าที่ร้อยตรีชาตรี  ไชยโยธา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 
  นายนพรัตน์  บุญหล้า
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 
  นางสาววิไลวรรณา นธีนาม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ