ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการเรียนซ้ำชั้น

โพสต์28 มิ.ย. 2559 20:50โดยสพป. ศรีสะเกษ เขต 2   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 21:03 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการเรียนซ้ำชั้น
    ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรดังกล่าว  เพื่อให้สถานศึกษานำไปปฏิบัตินั้น  เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน และตรงกันในประเด็นของการเรียนซ้ำชั้น สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ĉ
2202.doc
(41k)
สพป. ศรีสะเกษ เขต 2,
28 มิ.ย. 2559 20:50
Comments