นางสุปราณี  แขมคำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
E-mail : praneekhamkamssk2@esdc.go.th
081-600-9116